[columns] [span6]

Woo hoo, můj první návod. Zatím jsem absolvovala pouze kurz psaní návodů na pletení, takže se budu snažit seč mi má výřečnost bude stačit.

 

Co bude potřeba:

Tiskárna (moje kamarádka obkresluje motivy z obrazovky počítač, taky to jde)

Lepící páska

Ostrý nůž na papír (hobby obchody i papírnictví jej mají, je tenký jako tužka a snadno se s ním pracuje)

Lino (obchody s výtvarnými potřebami, na dvoubarevného medvěda bude stačit formát A5)

Dlátko nebo dlátka na řezání lina (obchod s výtvarnými potřebami, nejlevnější sada s vyměnitelnými noži stojí něco přes 100 Kč) – doporučuji mít alespoň dva profily, tvar ostrého V a U

Barvy na textil nebo na tisk linorytu na papír

Štětec – na tisk textilní barvou

Váleček – na tisk linorytovou barvou na papír

Skleněná tabule – na rozválení barvy na tisk na papír

Váleček nebo tiskařský lis – prostě něco na přitlačení razítka na podklad

[/span6][span6]

Woo hoo, my first tutorial. I only took a course on how to write knitting patterns, so I will do my best to describe it well.

 

What will be needed:

Printer ( my friend copies motives straight from the computer screen )

Paper tape

Sharp knife for paper cutting (available in art and hobby shops, even in supermarkets, it is as thin as a pencil)

Lino board (arts & craft stores, for two-coloured teddy bear A5 format will be fine)

Chisels for lino cutting or small woodcutting chisels (arts & craft stores, the basic ones are quite cheap) – I would recommend at least 2 profiles, sharp V and U

Printing colours for textiles or linocut colours for paper printing

Brush – for textile printing

Roller – for paper printing

Glass board – for paper printing

Rolling pin or printing press – just something that will help to press the stamp on printed material


 

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

Vzor k vytištění je zde: Motives on Dropbox

Motiv v dropboxu je v .pdf a je v křivkách, lze ho tedy dle libosti zvětšovat či zmenšovat v grafických programech.

1) Motiv si vytiskněte a rozřezejte na obdélníčky podle značek. Lino si nařežte na obdélníčky stejné velikosti, jakou mají medvědi.

2) Obrázek medvěda pak lepící páskou přilepte k okrajům lina tak, aby páska šla přes hranu lina až na rubovou stranu. Rubová strana lina z výtvarných potřeb je ta, která má textilní síť. Nyní jsou medvědi připraveni k přesídlení do lina.

Upozornění: pokud budete vytvářet vlastní vzor, nezapomeňte jej zrcadlově obrátit. Razítko a výsledný tisk jsou převrácené, u medvídků a obrázků to obrácení většinou nevadí, ale u nápisů je třeba na to myslet. I některé obrázky by převrácené nevypadaly dobře, například pokud budete dělat něčí logo.

[/span6][span6]

Motive for printing is here: Motives on Dropbox

Motive in dropbox is in .pdf format, in curves, so the size is adjustable with graphic software.

1) Print out the motive and cut it out to rectangles along the cutting marks. Cut the lino board to rectangles of the same size as the teddy bear paper motive.

2) Using the tape place the paper motives on the lino board, so the paper tape goes from top, over the edge to the side and over the edge to the bottom of the lino board. Bottom side of the lino from hobby shop is the one with woven net. Now the teddy bear motive is ready to move to the lino board.

Attention: if you intend to create your own motive, don’t forget to mirror the picture. The stamp ant the print are mirrored, in case of teddy bear and other simple motives it is okay, but for example texts would go wrong, so please consider it. Also some pictures wouldn’t look well, for example logo.

[/span6][/columns]

[columns] [span4]

motiv medved

[/span4][span4]

2015-08-19 21.23.07

[/span4][span4]

2015-08-19 21.32.17

[/span4][/columns]

 


[columns] [span6]

Další část vyžaduje trošku zručnosti s nožem. Postupným vyřezáváním částí vzoru se přenesou linky z obrázku na lino. Jde to také třeba obtažením linií přes kopírovací folii.

1) Začněte vyřezávat obrysy nožem přes papír do lina. Není třeba řezat úplně hluboko, pouze se přenášejí linky. Začněte od středu směrem ven.

2) Po přenesení všech linií odstraňte zbytky papíru a lepící pásky.

[/span6][span6]

The next part requires some skill with the knife. By cutting out parts of the motive bit by bit The picture is transferred onto lino board by cutting out of parts of the picture. You can also transfer it with copy paper.

1) Start to cut the lines through the paper into the lino with the pencil knife. You don’t have to cut too deep at this point. Start from the center, continue step by step outwards.

2) After transferring all the lines remove the rest of the paper and tape.

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

Start from the center

[/span6][span6]

Cut out lines

[/span6][/columns]

 


[columns] [span6]

V dalším kroku se už používají dlátka a odstraňuje se hmota, kde nebude na výtisku barva. Vyřezávání hmoty vyžaduje trošku zkušeností s materiálem, takže kdo se s linem setkává poprvé by si to měl nejdříve vyzkoušet mimo. Důležité je najít správnou hloubku řezu tak, aby příliš mělké vydlabání nepřenášleo barvu i tam, kde nemá být, a aby příliš hluboký řez nenarušil pevnost celku. Příliš tenké lino se pak snadno ohýbá a může praskat. Pokud si nejste jistí změtí linek, co má a nemá být vydlabáno, podívejte se na předlohu a na lino si části, které mají být vyřezány, vyšrafujte tužkou.

1) Dlátkem s profilem V začněte vyřezávat obrysy. Vyřezávejte podél vyznačených linií v části určené k odstranění. Umělecké lino je měkčí, takže se do něj řeže snadno, ale při řezání menších částí (oči, pusinka a pupík) je třeba řezat obezřetně. Opět je lepší začít od středu a pokračovat směrem ven.

2) Po vyřezání obrysů se vyřezávají plochy. To jde mnohem rychleji s dlátkem o profilu do U. Pozor, ostrá dlátka mohou snadno vyjet mimo dlabanou část a poškodit plochy pro tisk. Doporučuji nedlabat vnější části kolem medvídka. Dále bude vysvětlení proč.

[/span6][span6]

In next step we use the chisels to cut out the material in larger amounts in parts without colour. Cutting out the material requires a little experience, so the absolute beginners should use some spare lino to try the cutting into material. It is important to find the right depth of the cut. Too shallow cut will print the colour even in empty spaces, too deep cut will make the whole stamp too flexible, which may cause cracks in the stamp. If you are confused by too many lines, what should and what should not be cut out, look at the original motive and cross hatch the parts that should be removed.

1) Using chisel with V profile start cutting out the outline. Cut along the transferred lines in the part that should be removed. The artistic lino is soft, so it is easy to cut, but when cutting small parts (eyes, mouth, belly button) you should cut carefully. It is again better to start in the center and continue outwards.

2) After cutting out the outlines it is time to cut out the cross hatched area. That goes best with the chisel with U profile. Pay attention, sharp chisels can easily pop out of the cross hatched area and damage the printing area. I would recommend not to cut out the parts outside the Teddy bear. I’ll explain later.

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

Outlined

[/span6][span6]

Cut out stamp

[/span6][/columns]

[columns] [span6]

Dobrá, takže já jsem vyřezala i vnější části medvěda s tím, že zachovám obdélný formát a oba obrázky se mi pak budou dobře sesazovat. Na papír to celkem šlo, tužkou se označily rohy a podle nich se pak tiskla druhá barva. To samé ovšem vůbec nešlo s úpletem. Ten se kroutil všemi směry a linky s plochou se moc nescházely. Takže jsem se vrátila k ověřenému postupu a medvídky ořezala až do kraje.

V poslední fázi tvorby razítka se dělá zkušební tisk a případné úpravy. Pokud se razítko bude používat opakovaně, je dobré ho přilepit na kousek tenké rovné překližky a případně mu udělat úchyt, aby se pokaždé při tisku nemusel držet za okraje. Na papír je lepší tisknout s tužšími barvami, které se rozválí válečkem na velmi tenkou vstvu na skleněné tabuli a válečkem se přenesou na razítko. Tento typ barvy schne poměrně dlouho, takže není třeba spěchat, zato se mezi tištěním obou barev musí nechat první vrstva zaschnout. Při tisku na papír je možné na razítko dát vrstvu plsti, desku, a přes ně aplikovat tlak pro přenesení barvy z razítka na papír. Případně jen zafixovat proti posunutí a řádně přejet válečkem.

Při zkušebním tisku na textil se barva nanáší ve větší vrstvě na razítko, čím méně barvy se dostane na netištěnou plochu, tím lépe. Barva celkem rychle zasychá, navíc i samotné lino zpočátku trochu barvy absorbuje, takže první tisk bude dost světlý. Je proto třeba pracovat zrychleně. Mezi první a druhou barvou stačí hodina k zaschnutí první vrstvy.

1) Zkušební tisk – naneste barvu požadovaným způsobem na první razítko (plochy), položte na papír nebo textil na požadované místo a přitlačte. U tisku na papír je třeba použít většího tlaku po celé ploše, u tisku na látku je zase potřeba ověřit, že se razítko otisklo ve všech okrajích (okraj postupně přitlačím palcem). Poté rázítko za jeden roh opatrně sejměte. Po zaschnutí první vrstvy udělejte to samé s druhým razítkem (obrysy).

2) Po zaschnutí druhého tisku bude patrné, zda razítko je dostatečně vyhloubené, případně kde má jaké nerovnosti nebo zbytky materiálu. Chyby se opraví a Méďa může jít do světa. Pro opakované použití je dobré razítko otírat a odstraňovat přebytky barev. Pozor na namočení zadní části, textilie se smrští a razítko se může zkroutit.

[/span6][span6]

Okay, so I cut out the parts outside the Teddy Bear thinking that it would be easier to use the rectangle format to compose the two prints together easily. It worked well on paper, I have marked the corners when making the first print and used the marks to place the next stamp. But it did not work with the knitted fabric at all. The fabric was moving and the areas with the lines did not come together. So I came back to the process I used before and cut off the outer parts of the stamp along the Teddy bear outline.

In the last stage of stamp creation it is good to make a test print and additional adjustments. If the stamp will be used repeatedly, it is good to stick it on a piece of thin plywood and add some handle on it, so you won’t need to hold the stamp edges each time. To print on a paper it is better to use thicker colours that you put on a glass board and roll it to a thin layer, which you trnasfer to the stamp with the roller. This type of colour usually dries slowly, so you don’t need to hurry. On the other hand you need to wait before applying the second colour. When printing on a paper you can put a piece of felt over the stamp, than some hard board and apply some pressure needed to transfer the colour from stamp on the paper. Or just fix the stamp and roll over it with the roller pin.

When you test print on a fabric, transfer the colour on a stamp using a brush. Textile colours are not as thick and it is better to put more colour on a stamp. It dries quickly and also the lino absorbs some moisture and colour at first, so the first prints are usually quite light. So it is better to work quickly. Between applying first and second layer one hour for drying is usually enough.

1) Test print – apply the colour the way you choose on the first stamp (areas), put it on a paper or fabric and press. When printing on a paper the pressure should be higher and over the whole area, printing on fabric requires that you press well the outer edges ( I use my thumb to press around the edge). Then carefully remove the stamp. After the first layer is dry, do the same with the othe stamp (lines).

2) After the second layer is dry you can see if the stamp has nice lines, if the depth of the cut out area is sufficient or if there is something else to adjust. After removing the mistakes the Teddy bear is ready to go. To use the stamp repeatedly it is good to clean the surface and remove the colour residues. Beware of soaking the bottom part of the stamp, the textile net will shrink and the stamp will no longer stay flat.

[/span6][/columns]

[columns] [span4]

Bear stamps trimmed

[/span4][span4]

Tools

[/span4][span4]

Finished print

[/span4][/columns]